Матеріали, статті з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

Кто имеет права на Киевскую Русь | “Українське бароко”. Театральне мистецтво. | Релігія, мистецькі набутки слов’ян. | Сковорода | Трипільська та Черняхівська культури. | Культурний процес України у ХVІІІ ст. | Слов’янська писемність. | Архітектура та образотворче мистецтво. | Україна в другій половині ХVІІ століття. *** УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС. І.Стан українського етносу . ІІ . Причини занепаду руського етносу ІІІ . Можливості русько-українського етносу IV . Можливий варіант розвитку планетарного суспільства в ХХІ сторіччі V . Що далі?
Перепис населення

Леонід Залізняк

ВІД СКЛАВИНІВ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ.

12.Використана ЛІТЕРАТУРА

Алексеева Т.И. Етногенез восточних славян по данним антропологии.-М.,1973.
Баран В.Д. Ранні слов’яни між Дністром і Прип’яттю.-К.,1972.
Баран В.Д. Становлення ранньосередньовічних слов’янських культур та основні шляхи розселення слов’ян //  Записки НТШ.-Львів, 1993.- Т.ССХХУ.
Баран В.Д., Терпиловський Р.В.,Козак Д.Н.Походження слов'ян.-- К, 1991.
Баран В.Д., Гороховский Е.Л., Магомедов Б.В. Черняховская культура и готская проблема // Славяне и Русь.-К.,1990.
Баран В.Д. Місце Західної Волині у процесах гото-слов’янських відносин // Полісся: мова, культура, історія.-К.,1996.
Белинский В. Сочинения. -- т.ІІ. -- Птб, 1900. -- с.359.
Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. -- М., 1991.
Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт империи. Л., 1991.
Бірбрауер Ф. Готи в І-УІІ ст.: територія розселення та мандрівні шляхи за археологічними джерелами // Археологія.-1995.-№ 2.
Брайчевський М.Ю. Конспект історії України // Старожитності. 1991.--№1.
Винокур Й. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя ІІ-У ст.-К.,1972.
Гринблат М.Я. Белорусси.-Минск, 1968
Грушевський М.С. Анти. //  Записки НТШ.-Львів,1898.-Т.ХХІ.- к.1.
Грушевський М.С. На порозі нової  України.-К.,1918.
Грушевський М.С. Звичайна схема "руської" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства // Вивід прав України. -- Львів, 1991.
Грушевський М.С. Історія України-Руси. -- т. І -- ІІІ. -- К., 1991 -- 1993.
Давня історія України.- Т.І та ІІ.- К.,1995.
Дашкевич Я. Перегук віків: три погляди на минуле і сучасне України // Україна: наука і культура. -- К., 1993.
Дорошенко Д.І. Нариси історії України. -- Львів, 1991.
Ендик Р. Антропологія українців // Географія української та суміжних земель. -- т.І. -- Львів, 1938.
Ефименко А.Я. История украинского народа. -- К., 1990.
Зализняк Л. Охотники на северного оленя Украинского Полесья епохи финального палеолита.-К.,1989.
Зализняк Л.Л. Население Полесья в мезолите.- К.,1991.
Залізняк Л.Л. Чи були запорожці європейськими лицарями? // Старожитності. -- 1991. -- №4.
Залізняк Л.Л. Україна і Росія. Різні історичні долі. // Старожитності. -- 1991. -- №10.
Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. -- К., 1994.
Залізняк Л.Л. Україна в Російській імперії. -- К., 1994.
Залізняк Л.Л. Походження українського народу  // Матеріали до української етнології.- Вип.І(4).- К.,1995.
Залізняк Л.Л. Україна між Європою й Азією  // Наука і суспільство.- № 9,10.-1995.
Залізняк Л.Л. Походження українського народу.-К.,1996.
Залізняк Л.Л. Давньоруська народність: імперський міф чи історична реальність //  Пам’ять століть.-1996.-№2.
Залізняк Л.Л. Етногенез українців, білорусів та росіян  // Пам’ять століть.- 1997.- №4.-С.2-13.
Залізняк Л.Л. Україна в системі світових цивілізацій // Пам’ять століть.- 1997.- № 1.-С.4-10.
Ісаєвич Я. Початок державності і ранні етапи формування східнослов'янських народів. // Етнічна самосвідомість: національна культура. -- К., 1991.
Ісаєвич Я. Походження українців: історіографічні схеми і політика  //  Матеріали до української етнології.-Вип.1(4).- К.,1995.
 

Иллич-Свитич В.М. Древнейшие европейско-семитские язиковие контакти //Проблеми индоевропейского язикознания.-М., 1964.
Карамзин Н.М. Предания веков. -- М., 1988.
Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. -- М., 1987.
Козак Д.Н. Пшеворська культура у Верхньому подністров’ї і Західному Побужжі.-К.,1984.
Кременецкий К.В. Палеоекология древнейших земледельцев и скотоводов Русской Равнини.- Москва, 1991.
Криворотов В. Вехи. Взлеты и падения особого пути России // Знание -- сила. -- 1990. -- № 8 -- 9.
Кримський А. Українська мова, звідки вона взялася і як розвивалася. // Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови. -- К., 1922.
Літопис Руський.-К.,1989.
Мавродин В.В. Образование древнерусского государства и формирование древнерусской народности. - М., 1971.
Мавродин В.В. Происхождение русского народа. - Л., 1978.
Магомедов Б.В. Черняховская культура Северо-Западного Причерномор’я.- К.,1987.
Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. -- К., 1992.
Моця О.П. Населення Південно-Руських земель ІХ-ХІІІ ст.- К.,1993.
Ніколаєва Т., Щербій Є. Народний одяг // Культура і побут населення України. -- К., 1991.
Німчук В. Про походження українських діалектів // Україна: наука і культура. -- К., 1993.
Німчук В. Південні давньоруські говори - основа української мови // Історія української мови.-К.,1996.
Нидерле Л. Славянские древности.-М.,1956.
Огієнко І. Українська культура. -- К., 1918.
Павленко Ю. Раннеклассовые общества: генезис и пути развития.- К., 1989.
Павленко Ю. Передісторія давніх русів у світовому контексті.-К.,1994.
Півторак Г.П. Як розмовляли в стародавньому Києві // Вісник міжнародної асоціації україністів. -- 1990. -- №1.
Півторак Г. Українці. Звідки ми і наша мова. -- К., 1993.
Півторак Г. Коли ж виникла українська мова ? // Історія української мови.-К.,1996.
Петров В. Походження українського народу. -- К., 1992.
Покровский М.Н. Русская история. -- т.І. -- М., 1929.
Полонська-Василенко Н. Історія України. -- К., 1992. - т.1 - 2.
Приходнюк О.М. Слов’яни на Поділлі.-К.,1984.
Савицький П. Кілька міркувань про історію української архітектури // Сучасність. -- 1993. -- №4.
Сегеда С.П. Антропологічні особливості українського народу: етногенетичний аспект// Матеріали до української етнології.- Вип. І(4).- К.,1995.
Сегеда С.П. Основи антропології.-К.,1995
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян.-М.,1979.
Седов В.В. Восточные славяне в УІ-ХІІ в.в. - М., 1982, - 327 с.
Седов В.В. Славяне в древности.- М., 1994.
Селюнин В. Истоки // Новый мир. -- 1988. -- №5.
Сергєєва М. Планова структура українського житла ХV -- XVI ст. // Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва. -- К., 1993.
Січинський В. Чужинці про Україну. -- К., 1992.
Сиромятніков О., Балакін С. Пізньосередньовічна кераміка з Києво-Печерської Лаври // Археологічні дослідження пам'яток українського козацтва. -- К., 1992.
Скальковский А. История Новой Сечи или последнего коша Запорожского. -- Одесса, 1885.
Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватись українська нація? -- К., 1991.
Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів на сім’ю слов’янських мов і їх взаємне споріднення // Історія української мови.-К.,1996.
Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. -- М., 1989.
Старостин С.А. Индоевропейско-северокавказские изоглоси// Древний Восток. Етнокультурніе связи.- М., 1988.
Стрижак О. Серби в Україні //Україна: наука і культура.-К.,1993.
Струве П. Социальная и економическая история Росии.- Париж, 1952.
Субтельний О. Історія України. -- 1991.
Тараненко О. Мова Київської Русі: вузол історико-лінгвістичних і політико-ідеологічних проблем// Історія української мови.-К.,1996.
Тацит К. О происхождении германцев и местоположении Германии.-М.,1970.
Терпиловский Р.В. Ранние славяне Подесенья ІІІ-У вв.-К.,1984.
Ткаченко О.Б. Українські прізвища з суфіксом -енко та споріднені утворення. (Питання походження) // Слов’янське мовознавство. -Т.ІІ. -К.,1958.
Толочко П.П. Киев и Киевская земля в епоху феодальной раздробленности ХІІ-ХІІІ веков.-К.,1980.
Толочко П.П. Чи існувала давньоруська народність? // Археологія.-1991.-№3.
 Толочко П.П. Київська Русь.-К.,1996.
Топров В.Н., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья.-М.,1962.
Трубачев О.Н. Из славяно-иранских отношений// Етимология.-М.,1967.
Трубачев О.Н. Ранние славянские етноними - свидетели миграции славян// Вопроси язикознания.-1974.-№ 6.
Трубецкой Н. К проблеме русского самопознания.- Берлин, 1926.
Чубатий М. Княжа Русь - Україна та виникнення трьох східнослов"янських народів. - Нью-Йорк, 1964.
Етнокультурная карта территории Украинской ССР в І тис. н.е.- К.,1985.
Федотов  Г. Россия и свобода. -- Нью-Йорк, 1936.
Шахматов А.А. Очерки древнейшего периода истории русского языка. -- Пб., 1915.
Шевельов Ю. Чому общерусский язик, а не вібчоруська мова// Історія української мови.-К.,1996.
Щербаківський В. Формація української нації. -- Прага, 1941.
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків. т.1. -- Львів, 1990.
Яковенко Н. Українська шляхта.-К.,1993.
Zaliznyak L. The Swidrian Reindeer-Hanters of Eastern Europe.- Wilkau-Hasslau, 1995.
Zaliznyak L. Mesolithic Forest Hunters in Ukrainian Polessye.- BAR 659.- Oxford, 1997.
Herrmann J. Wikinger und Slowen.- Neumunster, 1982.

З М І С Т

Передмова.
1. Про українську націю та національну ідею.
2. Україна між Сходом і Заходом.
3. Трипільці: хто вони.
4. Від склавинів до першої української держави.
5. Проблема давньоруської народності.
6. Етнічні процеси в Київській Русі та походження  білорусів та росіян
7. Київська Русь - праукраїнська держава.
8. Україна і Російська імперія.
9. Загибель імперії..
10.Східна Європа серед світових цивілізацій.

    Післямова
    Література
    Додаток. Як нищили українську націю.

До розділу "Просвіта"

Володимир Панченко,
доктор філологічних наук,
Віце-Президент
Національного “Університету
Києво-Могилянська Академія”


ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОПИСУ.

Етнографія Угорської Руси.

Українське козацтво.Генеза і становлення козацтва в Україні. Українське козацтво: формування соціального стану.Історичні передумови та причини виникнення.

Римський імператор — Русин.

Михайло Дорошенко - гетьман-флотоводець.

АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА.

L'HISTOIRE : LE DEBUT DE LA COSAQUERIE.

ВIЙСЬКОВА IСТОРIЯ ОЧИМА ПОЛЬСЬКИX I УКРАЇНСЬКИX ДОСЛIДНИКIВ.
[Байда-Вишневецький]
[Олег Ольжич]
[Походи запорожців на Стамбул]
[Прутський мир 1711 р.]
[Цікаві факти з історії України]
[Фортеця Кодак ]
[У 1920-тi роки «гуртки рідної мови» створювали навіть у тюрмах ]
[Земельне питання в економічному розвитку Запорозьких Вольностей ]
"Русь" і "Україна".
ІВАН СІРКО У ПОЛОНІ БАГАТОВЕКТОРНОСТІ .
УКРАЇНА – назва нашої землі з найдавнішніх часів.
Едвард Кінан. Російські міфи про київську спадщину
Формування Української Літературної Мови В Галичині В Умовах Австрійського Режиму.
Історик та археолог, професор Михайло Юліанович Брайчевський.
Формування української народності. Походження та поширення назви «Україна».
До історії використання топоніму “Русь”, “Россія” в українській історіографії до XVIII ст.

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТОПИСУ.

Етнографія Угорської Руси.

Українське козацтво.Генеза і становлення козацтва в Україні. Українське козацтво: формування соціального стану.Історичні передумови та причини виникнення.

Римський імператор — Русин.

Михайло Дорошенко - гетьман-флотоводець.

АРХАЇЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КУЛЬТУРИ КОЗАЦТВА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА.

L'HISTOIRE : LE DEBUT DE LA COSAQUERIE.
Перепис населення.
Матеріали, статті з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.
Матеріали, статті з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.
Глибини Нашої Пам'яті Есхатологічні Передчуття Людства та Відбиття їх у Поезії Ідея Козацтва - в Українській Душі www.ukrainaforever.narod.ru Триполізм - Наша Ідея А.Кримський Про "Колиску Народів" З Води Та Вогню Гог в Краю Магога і Місія України Чи може бути столиця "молодшого брата" матір'ю міст руських? Епітафія Енеєві Підвалини Європейської Цивілізації На Якій Землі Живемо? Тризуб Посейдона І Володимир Феномен Шевченка ЩО ТАКЕ Національна Ідея? Древність Українських Говорів Та Спитайте: Хто Ми, Чиї Сини. Потоп На Україні Перстень З Оріхалком Хлібороб Світу - Історичне Призначення Українців Братня Дружба Лінки Різні Хронолог Українська Вороніжчина Освободительная борьба Українська Ідея Україніка в архівах
Счетчик тиц и pr - Tops100.ruHosted by uCoz